Staffs

 • Professor: Daisaku OHTA
 • Associate Professor: Atsushi OKAZAWA
 • Lecturer: Takumi OGAWA

Students

 • D2 Tomohiro TSURUMOTO
 • M2 Yukari OCHI
 • M1 Kazuki ISOBE
 • M1 Kanae KATO
 • B4 Wakana KAKUO
 • B4 Yumi SUGIOKA
 • B4 Moe MATSUMOTO
 • B4 Masaki RYU
 • Technical Assistant: Ayako NAKATSUJI
 • M2 Narumi AONO
 • M2 Taiko TAGUCHI
 • M1 Masahiro ONITSUKA
 • M1 Kazuhiro SATO
 • B4 Yurie SAKATA
 • B4 Kazuo TAKITA
 • B4 Yuri YONETANI
 • Technical Assistant: Tomoko SAKAI