Staffs

 • Professor: Daisaku OHTA
 • Associate Professor: Atsushi OKAZAWA
 • Lecturer: Takumi OGAWA

Students

 • D1 Tomohiro TSURUMOTO
 • M2 Ayaka FUWA
 • M1 Yukari OCHI
 • B4 Kazuki ISOBE
 • B4 Wakana KAKUO
 • B4 Ayano TAIRA
 • B4 Miki TANIGUCHI
 • M2 Hikaru OKANO
 • M1 Narumi AONO
 • M1 Taiko TAGUCHI
 • B4 Masahiro ONITSUKA
 • B4 Kazuhiro SATO
 • B4 Syuto TAKAHASHI
 • B4 Tsubasa NAKAUE
 • Technical Assistant: Tomoko Sakai